Skoči na glavno vsebino

OŠ KOmen

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
Komen 61/a
6223 Komen
Tel: (05) 731 89 20
fax: (05) 731 89 21

Ogovorna uradna oseba:

Dunja Peric, ravnateljica
Tel: (05) 731 89 22
dunja.peric@os-komen.si

Datum prve objave kataloga:

1. 1. 2007

Datum zadnje spremembe:

8. 1. 2023

Katalog je dostopen na spletnem mestu:

https://www.os-komen.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
Komen 61/a
6223 Komen

Podružnica Štanjel
Štanjel 75
6222 Štanjel

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Odgovorna oseba:

Dunja Peric, ravnateljica
Tel: (05) 731 89 22
dunja.peric@os-komen.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o hišnem redu Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

Državni predpisi:

Evropski predpisi:

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto
 • Poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto
 • Učbeniški sklad

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Trenutno ni takšnih evidenc

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
 • Šolski koledar za šolsko leto tekoče šolsko leto
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada za tekoče šolsko leto

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.os-komen.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
 • Šolski koledar za tekoče šolsko leto
 • Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto
(Visited 140 times, 1 visits today)
Dostopnost