Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti in projekti

Projekti in dejavnosti, ki se izvajajo na OŠ Komen

Projekte in raziskovalne naloge bomo realizirali v okviru rednega pouka, interesnih dejavnosti, dnevov dejavnosti, na razrednih urah itd.

Projekti
Temeljni namen programa Ekošola je, da daje okvir za okoljsko delovanje sodelujočih ustanov. Znotraj tega okvira pa lahko vsaka ustanova izbere takšen program, ki v največji meri omogoča njeno učinkovito okoljsko delovanje.

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave bomo morali v šolskem letu 2022/23 pripraviti oz. izvesti naslednje:

 • Eko-akcijski načrt za šolsko leto 2022/23, v katerega bomo vključili najmanj tri projekte, ozaveščevalne in zbiralne akcije in eno izbirno aktivnost.

Zdrava šola – promocija zdravja v najširšem smislu  
V okviru Zdrave šole bomo med urami oddelčne skupnosti in drugih dejavnosti izvajali preventivne aktivnosti promocije zdravja.
Nadaljevali bomo projekt Zdrav življenjski slog, večjo pozornost namenili posameznim vsebinskim področjem (duševno zdravje, odvisnosti, prehrana, gibanje), se vključili v tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni in dejavno podprli republiško rdečo nit Zdravih šol »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«.

V 8. razredu bomo tudi letos izpeljali projekt “O tebi“.

V povezavi z rdečo nitjo republiškega projekta bomo po posameznih razredih izvajali različne dejavnosti, poudarek pa bomo dali tudi zdravstvenovzgojnim vsebinam (med rednim poukom ali med naravoslovnimi dnevi, v okviru raznih delavnic, ur oddelčnih skupnosti itd.) ob sodelovanju Zdravstvenega doma iz Sežane:

 • 1. razred: Zdrave navade
 • 2. razred: Osebna higiena
 • 3. razred: Zdrav način življenja
 • 4. razred: Preprečevanje poškodb
 • 5. razred: Zasvojenost
 • 6. razred: Odraščanje
 • 7. razred: Pozitivna samopodoba in stres
 • 8. razred: Medosebni odnosi
 • 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost
 • 7.–9. razred: Temeljni postopki oživljanja

Od 1. do 5. razreda bodo učenci sodelovali v preventivnem zobozdravstvenem programu Zdravi zobje – lep nasmeh.

Na različne načine bomo obeležili pomembnejše svetovne dneve, povezane z zdravjem (s kratkim prispevkom na šolskem radiu, raznimi delavnicami, izdelavo plakatov, pogovori na urah oddelčne skupnosti ipd.):

 • svetovni dan duševnega zdravja – 10. oktober;
 • svetovni dan hrane – 16. oktober;
 • svetovni dan strpnosti – 16. november;
 • svetovni dan aidsa – 1. december;
 • svetovni dan zdravja – 7. april;
 • svetovni dan gibanja – 10. maj;
 • svetovni dan čebel – 20. maj;
 • svetovni dan brez tobaka – 31. maj 2018.
 • SIMBIOZA šola tudi letos bomo sodelovali v projektu Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Simbiosa Genesis Ljubljana in v okviru slednjega organizirali športno, fotografsko in računalniško delavnico.
 • Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju– projekt bomo izvajali v sodelovanju z Inštitutom za etiko in vrednote Jože Trontelj. S programom se bo šola odpirala v širšo skupnost s prenosom vrednot do staršev, družin v lokalno skupnost in širšo družbo.

Športni programi

 • športni program za učence 1. triletja – Zlati sonček;
 • športni program za učence 2. triletja – Krpan.

Rastem s knjigo
Projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu bo vključil generacijo sedmošolcev v šolskem letu 2017/2018. Glede na to bodo vsi učenci 7. razreda v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo.

Meddržavno sodelovanje na izobraževalnem, kulturnem in športnem področju
s šolami iz Zgonika,), Lipe nad Vrbo (Avstrija),    Brna (OŠ Krasneho, Češka),                  (Poljske) in Saint Etienna (Francija),.

Po Fabianijevih poteh
Začetek dveletnega projekta, ki ga že osmič zapored izvajata OŠ Komen in OŠ Dutovlje ob sodelovanju Društva likovnih pedagogov Primorja.

Prospekt mojega kraja
Začetek  5. bienalnega geografskega natečaja, ki ga organizira OŠ Komen in OŠ Dutovlje v sodelovanju z Društvom učiteljev geografije.

Voda piše zgodbe na Krasu – Z dejavnostmi bodo učenci:
– spoznali pomen pitne vode na Krasu ter načinov oskrbe (lokve) Kraševcev v preteklosti s to pomembno dobrino,
– se seznanili s tehnično dediščino oskrbe z vodo na Krasu ter pristojne spodbudili k reševanju-obnovitvi izjemnega objekta-vodne črpalke v Podlasih (Braniška dolina) ter opisu zbiralnika za oskrbo parnih lokomotiv v Dolu (Štanjel),
– spoznali vodne objekte v šolskem okolišu,
 – se seznanili s tehnično rešitvijo črpanja vode in premagovanje 200m višinske razlike, – raziskali floro in favno ob vodnih objektih,…

Sodelovali bomo v projektu E-šolstvo z namenom usposabljanja za večjo uporabo sodobne IKT pri učenju in poučevanju.

Spodbujali bomo virtualno sodelovanje v mreži evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v projektu eTwinning.

Tudi letos se bomo vključili v Shemo šolskega sadja in šolskega mleka in na ta način omogočili učencem pogostejše uživanje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.

Raziskovalne naloge
Turizmu pomaga lastna glava
Letos bodo na 31. festivalu Turistične zveze Slovenije in Zavoda RS za šolstvo učenci sodelovali z raziskovalno nalogo na temo »Kultura in turizem«. Za to priložnost bo izdelan turistični proizvod, ki bo predstavljen na turistični tržnici.

Osmič zapored bodo učenci s sodelovanjem v projektu Mladinsko raziskovalno delo razvijali sodoben model vseživljenjskega učenja skozi proces priprave, izdelave in predstavitve raziskovalnih nalog.

(Visited 211 times, 1 visits today)
Dostopnost