Skoči na glavno vsebino

OŠ KOmen

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Šolska pedagoginja: Martina Štrancar

Socialna pedagoginja: Mateja Krečič

Psihologinja in inkluzivna pedagoginja: Špela Grmek

Delo šolske svetovalne delavke je interdisciplinarno. Namenjeno je izboljšanju in poglabljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter skrbi za celovitejši razvoj otrok in odraščanja mladine.

Šolska svetovalna delavka svetuje učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

Področja dela šolske svetovalne službe so:

Vpis otrok v šolo
 • vpis šolskih novincev v skladu z Zakonom o OŠ ter navodili in priporočili;
 • svetovanje staršem bodočih prvošolcev na roditeljskih sestankih in individualnih razgovorih;
 • priprava gradiva za šolske novince;
 • organizacija oddelkov 1. razreda in pomoč učiteljicama pri začetnih stikih z učenci 1. razreda in njihovimi starši (vabila,  priprava prvega šolskega dne);
 • priprava in izpeljava 1. roditeljskega sestanka za vse starše prvošolcev pred začetkom šolskega leta;
 • pomoč učencem in staršem pri vključevanju v šolsko življenje.

 

Svetovalno delo z učenci
 • skrb za dobre odnose,  šolsko kulturo, vzgojo, klimo;
 • učne navade v 5. razredu in 6. razredu;
 • pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami;
 • svetovanje učencem na relaciji učitelj – učenec in spoznavanje osebnostnih značilnosti ter iskanje skupnih poti za reševanje problemov;
 • vodenje skupinskih razgovorov z učenci razrednih kolektivov o izboljšanju učnega uspeha, o oblikovanju razrednega kolektiva in izboljšanju razredne klime;
 • neposredna pomoč pri učnih težavah  posameznikom;
 • priprava in vpeljevanje preventivnih programov za preprečevanje odvisnosti.
Svetovalno delo s starši in učitelji
 • individualno svetovanje staršem otrok, ki imajo učne, vedenjske ali druge težave;
 • organizacija roditeljskih sestankov s strokovno tematiko in izvedba posameznih tem;
 • oblikovanje raznih navodil, obvestil, vabil, anket, vprašalnikov v zvezi s sodelovanjem staršev in šole;
 • svetovanje staršem o vodenju učenca pri domačem delu in v primeru osebnostnih težav;
 • analiza pojavov znotraj posameznih oddelkov v sodelovanju z razrednikom, akcijsko načrtovanje korakov za spreminjanje obstoječega stanja.

  Nekaj uporabne literature

  Pobrskajte po seznamu izbranih knjig s področja primanjkljajev na posameznih področjih učenja in razvoja otrok ter z nekaterih občutljivih področij vzgoje. Za otroke

  PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU BRANJA IN PISANJA

  • Majda Koren, Zgodbice za matematiko (3 knjige), (ZRSŠ, 1992)
  • Majda Koren, Besedne zmešnjave (4 knjige), (Dismick, 1994)
  • Tereza Žerdin, Žabja šola, (Mladinska knjiga, 1995)
  • Sonja Pečjak, Kako do boljšega branja (priročnik + delovni listi), (ZRSŠ, 1996)
  • Majda Koren, Ta knjiga ne grize, (Oka, 1997)
  • Marta Bogdanowicz, Priprava na učenje pisanja, (Bravo, 2005
  • Mojiceja Podgoršek, Medo reši vsako zmedo, (Damodar, 2007)
  • Mojiceja Podgoršek, Črviva zgodba, (Damodar, 2008)
  • Mojiceja Podgoršek, O polžu, ki je kupoval novo hiško, (Damodar, 2009)
   Katarina Kesič Dimic, Kamaroni s parabajzovo omako, (Alba 2000, 2010)

   POZORNOST
  • Paula E. Dennisona & Gail E. Dennison, Telovadba za možgane, (Rokus Klett, 2007)
  • Katarina Kesič Dimic, Nino in ADi HoDko, (Alba 2000, 2010)

   ASPERGERJEV SINDROM
  • Lesley Ely, Luka je med nami, (Damodar, 2009)

   Za starše

   PRIMANJKLJAJI NA PODROČJU BRANJA IN PISANJA
  • Ronald D. Davis, Dar disleksije, (vbz, 2008)

   POZORNOST
  • Katarina Kesič Dimic, Ali deklice hitijo drugače?, (Bravo, 2008)

   ASPERGERJEV SINDROM
  • Kathy Hoopmann, Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom, (Damodar, 2009)

   VZGOJA OTROK
  • Carola Schuster-Brink, Otroška vprašanja ne poznajo tabujev, (Kres, 1996) Ingborg Ballhausen, Otroška duša je ranljiva, (Kres, 1994)
  • Ursula Haberli-Nef, Koliko svobode potrebuje moj otrok, (Kres, 1996)
  • Adele Faber & Elaine Mazlish, Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo, (Mladinska knjiga, 1996)
  • Helmut H. Erb, Otroci in nasilje, (Kres, 1997)
  • Lars Kuntzag, Ločitev boli: Otroci in starši v ločitvenem dogajanju, (Kres, 1997)
  • Ursel Mielke, Če z otrokom ni lahko, (Didakta, 1997)
  • Lorraine Perretta & Oona van den Berg, Prava hrana za bistro glavo, (Vale Novak, 2002)
  • John Gray, Otroci so iz nebes, (Mladinska knjiga, 2002)
  • Stanley I. Greenspan, Izjemni otroci, (Educa, 2008)

   

  Sodelovanje z vodstvom šole in pedagoškimi delavci
  • sodelovanje pri načrtovanju, realizaciji, analizi ter evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli;
  • sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah;
  • sodelovanje na strokovnih aktivih in timskih sestankih;
  • svetovanje in pomoč učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami;
  • evidentiranje otrok z negativnimi ocenami in organizacija timskega pristopa pri razreševanju VIZ situacije;
  • svetovanje učiteljem o delu učencev z vidika pridobivanja učnih navad, metod in tehnik učenja;
  • pomoč učiteljem pri različnih pedagoških nalogah;
  • sodelovanje z učitelji pri pripravi individualiziranih in individualnih programov za OPP.
  Razvojno proučevalno delo
  • izboljšanje discipline;
  • sodelovanje s specialnimi institucijami (ZRSŠ, Posvetovalnica za učence in starše, svetovalni centri, Razvojna ambulanta Novo mesto, društva za delo z učenci s posebnimi potrebami, Pedagoški  inštitut v Ljubljani …);
  • sodelovanje v različnih raziskovalnih in projektnih nalogah ter inovacijskih projektih.
  Socialna problematika na šoli
  • svetovanje staršem, kateri ne zmorejo kriti stroškov zimske, poletne šole v naravi, izletov, ekskurzij, predstav …, glede plačila;
  • izbor učencev, ki imajo lahko subvencionirano plačilo učbenike in delovnih zvezkov (sodelovanje s knjižničarko);
  • sodelovanje pri reševanju problemov, ki izhajajo iz socialne problematike v družini učenca (rejništvo, dolgotrajne bolezni, ločitev ali smrt staršev, zasvojenost …).
  delo z otroki s posebnimi potrebami
  • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela učencev z dodatno strokovno pomočjo;
  • vodenje timov za pripravo individualiziranih programov dela za učence, ki jim je dodeljena dodatna pomoč;
  • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela dolgotrajno bolnih učencev, sodelovanje z razredničarko, starši in predstavniki bolnišnične šole, priprava individualiziranih programov;
  • spremljanje šolanja tujcev (postopki všolanja ali prešolanja).
  odkrivanje in delo z nadarjenimi

  Z vstopom v program devetletne osnovne šole se je povečala tudi skrb za  odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.

  Aktivnosti v zvezi z nadarjenimi potekajo na naši šoli že vrsto let. Vključuje: evidentiranje, identifikacijo, seznanitev in mnenje staršev ter delo z nadarjenimi učenci. Sodelujejo vsi pedagoški delavci.

  Drugo delo
  • govorilne ure, pedagoške in redovalne konference, roditeljski sestanki, timski sestanki;
  • izobraževanje, študijska skupina šolskih svetovalnih delavcev, seminarji;
  • sodelovanje v šolskih in republiških projektih;
  • sodelovanje pri pedagoškem vodenju šole;
  • pripravljanje in vodenje posamezne pedagoške konference;
  • svetovanje in pomoč pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno delo;
  • sodelovanje pri pripravi Letnega delovnega načrta šole;
  • sodelovanje pri pripravljanju publikacije šole;
  • pregledovanje šolske dokumentacije;
  • sestava poročil;
  • pomoč delavcem pri sestavljanju letnega načrta dela;
  • pomoč pri administrativnem delu v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi poročili;
  • priprava predstavitve diferenciacije pouka in izbirnih predmetov za učence in starše;
  • organizacija ter usmerjanje dela pri nivojskem pouku;
  • izpeljava postopka vključevanja učencev v izbirne predmete in organizacija dela.

  Želimo si, da šolska svetovalna služba ne bi bila mesto, kamor je učenec kazensko poslan, temveč kraj kjer dobiš nasvet, pomoč in razumevanje.

  Učenci naj bi obiskali svetovalno službo tudi ob naslednjih težavah:

  • strah me je spraševanja, imam tremo, doma znam, ko sem vprašan-a, pa vse pozabim,
  • ne znam se učiti, ne morem se zbrati, pripraviti se k učenju,
  • ne vem, ali sem dovolj sposoben-a za nadaljevanje šolanja, na katero srednjo šolo naj grem, kateri poklic naj si izberem,
  • bojim se šole, slabih ocen, učitelj-ica me ima »na piki«,
  • starši me ne razumejo, preveč pričakujejo od mene,
  • rad-a bi bil-a bolj samozavesten/samozavestna,
  • občutek imam, da sem »grdi raček«, vsi drugi so uspešnejši, lepši, bolj priljubljeni,
  • pogosto me boli glava, trebuh, ne morem spati,
  • ne vidim pravega smisla v življenju,
  • »čisto sem na tleh«,
  • sošolci me zbadajo, se norčujejo iz mene, se nočejo družiti z mano,
  • starejši učenci me nadlegujejo, mi grozijo, me izsiljujejo,
  • ali preprosto: Rad-a bi, da mi nekdo za trenutek prisluhne!

  Starši, ob navedenih in podobnih težavah vašega otroka ali kadar imate sami težave z otrokom, pa se v šolski svetovalni službi oglasite tudi vi.

  (Visited 307 times, 1 visits today)
  Dostopnost